Algemene Voorwaarden Simplified Safety

 1. DEFINITIES
  • Onder "Koper" wordt verstaan het individu of de organisatie dat/die de Goederen en/of Diensten van de Leverancier koopt of afspreekt te kopen;
  • Onder "Consument" wordt verstaan de koper als nader omschreven in artikel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
  • Onder "Overeenkomst" wordt verstaan de overeenkomst tussen de Leverancier en de Koper inzake de verkoop en koop van Goederen en/ of Diensten die deze Algemene Voorwaarden bevat;
  • Onder "Goederen" wordt verstaan de artikelen die de Koper overeenkomt van de leverancier te kopen;
  • Onder "Diensten" wordt verstaan de diensten die de Koper overeenkomt van de Leverancier te kopen;
  • Onder "Leverancier" wordt verstaan Simplified Safety B.V., Doornhoek 3775, 5465 TA Veghel, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Limburg onder nr. 61587176, dat Simplifiedbuilding.nl bezit en exploiteert;
  • Onder "Algemene Voorwaarden" wordt verstaan de algemene verkoopvoorwaarden die in deze overeenkomst zijn opgenomen;
  • Onder "Website" wordt verstaan Simplifiedsafety.nl.
 2. BEDINGEN
  • De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de Koper als Consument.
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van Goederen en/of Diensten door de Leverancier aan de Koper en hebben voorrang op alle overige documentatie of mededelingen van de Koper.
  • Het bestellen van Goederen of Diensten wordt geacht onomstotelijk bewijs te zijn van de aanvaarding door de Koper van deze Algemene Voorwaarden.
  • Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden (waaronder begrepen bijzondere algemene voorwaarden die tussen partijen overeengekomen zijn ) zijn ongeldig tenzij schriftelijk of per e-mail door de Leverancier overeengekomen.
  • Alle op de verlening van Diensten van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden zijn vervat in de Bijlage bij deze Algemene Voorwaarden.
  • Klachten dienen gericht te worden aan het adres van de Leverancier dat in artikel 1.6 staat vermeld.
 3. BESTELLINGEN
  • Alle bestellingen van Goederen en/of Diensten worden geacht een aanbod te zijn van de Koper om Goederen en/of Diensten af te nemen conform deze Algemene Voorwaarden en zijn onderworpen aan acceptatie door de Leverancier. Om welke reden dan ook heeft de Leverancier het recht een bestelling niet te accepteren.
  • Indien de door de Koper bestelde Goederen niet op voorraad zijn, wordt de Koper daarvan in kennis gesteld en wordt hem de keus geboden te wachten tot de Goederen weer op voorraad zijn of de bestelling te annuleren en binnen 28 dagen het volledige betaalde bedrag terug te ontvangen.
  • Indien de door de Koper bestelde Goederen niet op voorraad zijn, wordt de Koper daarvan in kennis gesteld en wordt hem de keus geboden te wachten tot de Goederen weer op voorraad zijn of de bestelling te annuleren en binnen 28 dagen het volledige betaalde bedrag terug te ontvangen.
 4. PRIJS EN BETALING
  • De prijzen van de Goederen en/of Diensten worden op de Website vermeld. De prijzen zijn inclusief btw. Indien van toepassing is de prijs exclusief bezorgkosten.
  • De totale aankoopprijs, inclusief btw en eventuele bezorgkosten, wordt in het winkelwagentje van de Koper weergegeven voordat de bestelling wordt bevestigd.
  • Na ontvangst van de bestelling bevestigt de Leverancier per e-mail de bijzonderheden, omschrijving en prijs van de Goederen en/of Diensten en verstrekt zij, indien de Koper een Consument is, informatie over het recht de bestelling te annuleren.
  • De volledige betaling van de prijs, de btw en eventuele bezorgkosten dient plaats te vinden voorafgaand aan de verzending van de Goederen of het begin van de verlening van de Diensten dan wel, indien de Leverancier met kredietvoorwaarden instemt, binnen 30 dagen na factuurdatum.
  • In voorkomende gevallen, wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt of een betaling afgewezen of geweigerd wordt, wordt het verschuldigde bedrag als achterstallig behandeld en heeft de Leverancier het recht om onverwijld de verlening van Diensten of verdere levering van Goederen te beëindigen dan wel op te schorten tot de betaling is ontvangen.
  • In voorkomende gevallen, wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt of een betaling afgewezen of geweigerd wordt, wordt het verschuldigde bedrag als achterstallig behandeld en heeft de Leverancier het recht om onverwijld de verlening van Diensten of verdere levering van Goederen te beëindigen dan wel op te schorten tot de betaling is ontvangen.
 5. UITVOERING VAN DIENSTEN
  • De Leverancier begint zo spoedig als haalbaar is met de uitvoering van de Diensten, volgens afspraak met de Koper.
  • De Leverancier verricht de Diensten met de vereiste zorgvuldigheid en bekwaamheid. In voorkomende gevallen garandeert de Leverancier echter niet dat de Diensten ononderbroken, veilig en onberispelijk zullen worden verricht of dat alle via of in verband met de Diensten gegeneerde, opgeslagen, overgebrachte of gebruikte data volledig, nauwkeurig, veilig of actueel zullen zijn of dat ze (op de juiste wijze) ontvangen of afgeleverd zullen worden. De Leverancier kan gedwongen zijn de Diensten op te schorten wegens reparaties, onderhoud of verbeteringen. In dat geval zal de Leverancier de Diensten zo spoedig mogelijk hervatten.
  • Naast eventuele wettelijk geregelde rechtsmiddelen die een partij ter beschikking staan, kunnen beide partijen deze overeenkomst (met betrekking tot enkele of alle Diensten) te allen tijde om welke reden dan ook schriftelijk aan de wederpartij opzeggen met inachtneming van een termijn van 30 dagen, waarbij alle verschuldigde betalingen verschuldigd blijven en, indien al voldaan, gerestitueerd worden.
  • De Leverancier heeft het recht de overeenkomst met de Koper (met betrekking tot enkele of alle Diensten) onmiddellijk schriftelijk op te zeggen dan wel enkele of alle Diensten onmiddellijk schriftelijk op te schorten indien de Koper in gebreke blijft (een van) de bepalingen van de overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden na te komen, waarbij alle verschuldigde betalingen verschuldigd blijven en, indien al voldaan, niet voor restitutie vatbaar zullen zijn.
 6. RECHTEN VAN LEVERANCIER
  • De Leverancier behoudt zich het recht voor de prijzen op de Website, die voor geen enkele periode gegarandeerd kunnen worden, regelmatig bij te stellen. De Leverancier spant zich in ervoor te zorgen dat op het tijdstip waarop de Koper een bestelling doet, de prijzen juist zijn.
  • De Leverancier behoudt zich het recht voor op welk tijdstip dan ook Goederen en/of Diensten van de Website te verwijderen.
  • De Leverancier is jegens niemand aansprakelijk voor de verwijdering van Goederen en/of Diensten van de Website of wegens de weigering een bestelling te verwerken.
 7. MEERDERJARIGHEID
  • Indien Goederen en/of Diensten uitsluitend gekocht mogen worden door mensen van een bepaalde leeftijd, zal aan de Koper bij het doen van een bestelling gevraagd worden te verklaren dat hij/zij de wettelijke leeftijd om de Goederen en/of Diensten te kopen, bereikt heeft.
  • Wanneer de Leverancier constateert dat de Koper wettelijk niet het recht heeft bepaalde Goederen en/of Diensten te bestellen, heeft de Leverancier het recht de bestelling onmiddellijk, zonder kennisgeving, te annuleren.
 8. BEZORGING
  • De Goederen worden in Nederland in principe binnen 7 werkdagen na de acceptatie van de bestelling afgeleverd.
  • De Goederen worden buiten Nederland in principe binnen 7 werkdagen na de acceptatie van de bestelling afgeleverd.
  • Wanneer overeengekomen is dat de bezorging op een bepaalde dag zal plaatsvinden en deze afleverdatum niet gehaald wordt, wordt de Koper daarvan in kennis gesteld en wordt hij in de gelegenheid gesteld een nieuwe afleverdatum af te spreken dan wel het volledige bedrag terug te ontvangen.
  • De Leverancier doet wat redelijkerwijs mogelijk is om zich aan de afgesproken afleverdatum te houden. In ieder geval is het tijdstip van aflevering niet gegarandeerd en is de Leverancier niet aansprakelijk voor door de Koper dan wel een derde geleden c.q. gemaakte verliezen, kosten en schade die rechtstreeks of zijdelings voortvloeien/voortvloeit uit het zich niet houden aan de geschatte afleverdatum.
  • De Goederen worden afgeleverd op het in de bestelling vermelde adres van de Koper en de Koper neemt alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor het in ontvangst nemen van de Goederen wanneer zij ter ontvangst worden aangeboden.
  • Het risico met betrekking tot de Goederen gaat op de Koper over bij de aflevering van de Goederen of, wanneer de Koper de Goederen op de afgesproken tijd niet in ontvangst neemt, op het tijdstip dat getracht is deze af te leveren.
  • Het eigendomsrecht op de Goederen gaat pas op de Koper over als de volledige prijs is betaald.
 9. ANNULERING EN TERUGZENDING
  • De Koper heeft het recht een bestelling van Goederen tot aan het tijdstip van verzending om welke reden dan ook te annuleren, waarbij alle door de Koper gedane betalingen volledig en binnen 28 dagen gerestitueerd worden. De Koper heeft het recht een Overeenkomst tot verlening van Diensten op elk willekeurig moment op te zeggen binnen zeven dagen vanaf de datum dat de Overeenkomst is aangegaan, waarbij alle door de Koper gedane betalingen volledig en binnen 28 dagen gerestitueerd worden. Indien de Leverancier echter met toestemming van de Koper begint met het nakomen van haar deel van de Overeenkomst voordat de Koper dit annuleringsrecht ten uitvoer legt, gaat dit annuleringsrecht teloor.
  • Bij ontvangst inspecteert de Koper de Goederen onmiddellijk en stelt hij de Leverancier binnen 7 werkdagen na aflevering door middel van een e-mail naar {[email protected]} op de hoogte als de Goederen beschadigd zijn of niet overeenkomen met (een deel van) de Overeenkomst. Indien de Koper dit nalaat, wordt de Koper geacht de Goederen geaccepteerd te hebben.
  • Indien een mankement of schade wordt gemeld, worden de Goederen door de Koper binnen 28 dagen na aflevering naar de Leverancier teruggezonden. De Koper heeft recht op vervanging of op volledige restitutie (met inbegrip van bezorgkosten) en op eventuele portokosten voor de terugzending wanneer de Goederen inderdaad ondeugdelijk zijn.
  • Als u consument bent, hebt u naast uw overige rechten het recht om de Overeenkomst tot levering van Goederen op te zeggen en terugbetaling te ontvangen wanneer u binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de Goederen de Leverancier via [email protected] op de hoogte stelt. Het recht om op te zeggen geldt niet voor overeenkomsten met betrekking tot de levering van software en beeld- en geluidsopnamen als de Consument de verzegeling daarvan heeft verbroken. Voor artikelen die speciaal voor de klant zijn gemaakt geldt dit recht op retour ook niet.
  • Als u consument bent, hebt u naast uw overige rechten het recht om de Overeenkomst tot verlening van Diensten op te zeggen en terugbetaling te ontvangen voor Diensten die met uw goedkeuring nog niet verleend zijn, wanneer u binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de Diensten de Leverancier via {[email protected]} op de hoogte stelt, zonder opgaaf van redenen. Het recht om op te zeggen geldt niet voor overeenkomsten met betrekking tot goederen die op maat gemaakt zijn of toegesneden op uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld (op maat gemaakte buis) software en beeld- en geluidsopnamen waarvan de verzegeling door de consument verbroken is. Tijdens de duur van de opzegging behandelt u de Goederen met de vereiste zorgvuldigheid, zoals u ze in een gewone winkel ook zou behandelen.
  • Op de verpakking van de terug te zenden Goederen dient het RAN-nummer (Returns Authorisation Number) duidelijk aangegeven te zijn. Dit nummer is voorafgaand aan de terugzending via de Leverancier verkrijgbaar (stuur een e-mail naar [email protected].
  • Indien teruggezonden Goederen door de schuld van de Koper beschadigd blijken te zijn, is de Koper aansprakelijk voor de kosten van het herstel van de schade.
  • Als u aan al uw hierboven vermelde verplichtingen hebt voldaan. betaalt de Leverancier u de aankoopprijs, inclusief eventuele in rekening gebrachte afleveringskosten, binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop u de Overeenkomst hebt opgezegd, terug.
  • De kosten en aansprakelijkheid voor de retourzending liggen bij de Koper, wij adviseren dan ook retourzendingen altijd aangetekend danwel verzekerd te versturen.
  • Voor nadere informatie verwijzen wij u naar ons standaardopzeggingsformulier (link volgt).
  • Onze klantenservice is beschikbaar om eventuele problemen die u kunt hebben met de bestelde producten op onze site op te lossen. Als u op enig moment niet tevreden bent met ons antwoord op uw probleem kunt u een klacht indienen via Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie die kan worden geraadpleegd via de volgende link https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  • Behalve in gevallen waarin bij wet is voorzien en de Koper als Consument handelt, zijn de rechtsmiddelen van de Koper in het geval van tekortkoming in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden door de Leverancier beperkt tot schade die in geen geval de prijs van de Goederen en/of Diensten overschrijdt, waarbij de Leverancier in geen geval aansprakelijk is voor welke indirecte, bijkomende of gevolgschade dan ook.
  • Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit uit of beperkt de aansprakelijkheid van de Leverancier wegens overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van nalatigheid van de Leverancier of die van de gemachtigden of werknemers van de Leverancier.
 11. OVERMACHT
  • De Leverancier is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen indien de vertraging of tekortkoming het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden die redelijkerwijs niet aan haar kunnen worden toegerekend, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, natuurrampen, stakingen, uitsluitingen, ongevallen, oorlog, brand, communicatie- of telecommunicatiestoringen of storingen in het computersysteem, defecten in installaties of machines dan wel een tekort aan of het niet beschikbaar zijn van grondstoffen uit natuurlijke bevoorradingsbronnen, waarbij de Leverancier het recht heeft op een redelijke extra termijn om haar verplichtingen na te komen.
 12. AFSPLITSING
  • Indien een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechterlijke instantie om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling afgesplitst en blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht alsof deze Algemene Voorwaarden waren overeengekomen zonder de ongeldige, onwettige of niet afdwingbare bepalingen.
 13. WIJZIGINGEN IN ALGEMENE VOORWAARDEN
  • De Leverancier heeft te allen tijde het recht deze Algemene voorwaarden aan te passen, maar dat recht tast de bestaande Algemene Voorwaarden die door de Koper bij een aankoop geaccepteerd zijn, niet aan.
 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
  • Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en partijen onderwerpen zich aan de uitsluitende bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank Limburg, tenzij de Koper Consument is.
Winkelwagen

Bekijk prijzen

Option available in footer.